on humanism and environmental crisis

“Shall we their fond pageant see?
Lord, what fools these mortals be!”

Robin in Midsummer Night’s Dream.

Subquestions and everyday relevance

  • Are we alone in the universe? about the
  • What about the extraterrestrial intelligence?
  • Is god an extra-terrestial (belonging not to the earth-terra) intelligence?
  • For you, who or what is God?
  • Where is God and where is she/he/it not? The matter, is it all it is?
  • What is spirituality? What are the great Forces?
  • Is Universe’s “intelligence” and our, human intelligence the same thing?
  • How is this question relevant to our everyday life? Maybe not in the “everyday life” , but it influences the way many people spend their weekends.

How to work on your answer to Question #12

I have no idea, just pray. But be authentic you, maybe look in the mirror?  Otherwise, do not bother.

An example by Beth Lilly: “God is the combined consciousness of everything in the Universe. God is everything. God is greater than anything you can conceive of, name, describe. God is that feeling I get sometimes.”

View more answers on Philozophy.com

Psychotherapy

It is a part of “meaning of life” conundrum. If you are without purpose, lonely or not loved enough it can spoil the best afternoon. So, the God is your best chance, getting it from people is much more complicated, getting it from a particular person? forget it. And we love to be loved: the popularity of pets is amazing.

A letter to me by my older brother Piotrus

Nie wiemy, czy jest Bóg. Gdybyśmy wiedzieli, nie była by potrzebna wiara. Wiemy, że jest Biblia, nie musimy w to wierzyć. Biblia jest jak list w skrzynce pocztowej. Otwieramy go gdy chcemy, wierzymy w jego treść lub nie. Jeśli jednak mówimy, że skrzynka jest pusta, a list tam leży, to bardzo niedobrze. Jeśli skarżymy się, że Bóg nie odpowiada na nasze pytania, a nie czytamy listu, jaki do nas napisał, to bardzo niedobrze.

We do not know if God exists. If we would have known, we wouldn’t need faith. We know that there is the Bible, we do not need faith to know that. The Bible is like a letter in the mailbox. We open it when we want, we believe in its content or we don’t. But if we say that the mailbox is empty and the letter is there, that is not good. If we complain that God is not answering our questions and we do not read the letter which He wrote, that’s not good at all.

W tym liście do nas ktoś napisał, że jest do nas podobny. Napisał też, że kocha nas bez powodu. Nie ma innego sposobu, aby dowiedzieć się, kto do nas napisał, jak spróbować. Kochać bez powodu. Jeśli się to nam uda, trochę już wiemy, jaki jest Bóg. Patrz  na ludzi – starych i młodych, pięknych i brzydkich, czyniących zło i krzywdzących się wzajem. Patrz i pomyśl sobie – napisał do mnie list ktoś taki, który potrafi kochać ich wszystkich. Jeśli czynisz dobro, już wiesz, jaki jest Bóg. Taki jak ty. Innego Boga nie ma i być nie może. Czyniąc dobro eksperymentalnie uzyskujesz pewną wiedzę o Bogu.

In this letter, somebody wrote that He and we are similar. Also, He wrote that He loves us without any reason. There is no other way to figure out who wrote this letter, but to try. To try to love without any reason. If we succeed, then we’d know a little bit about the nature of God. Look at the people- the old and the young, beautiful and ugly, doing evil and hurting each other. Look and reflect- somebody who knows how to love them all wrote the letter to me. If you do good, you know about God. He is like you. There is no other God, there can’t be. If you do good, you learn about God like in an experiment.

Dwojaka jest natura zła. Złe jest cierpienie i umieranie. To po pierwsze. A po drugie zła jest nienawiść i wyrządzanie krzywdy. Co z tym zrobił ten, który kocha wszystkich? Jedno i drugie wziął na siebie. Jezus, Żyd z Nazaretu, mówił o sobie, że jest Bogiem. To także można przeczytać w liście, jaki Bóg do ciebie przysłał, to jest w Biblii. Jezus dał się zbić, sponiewierać, okaleczyć, w końcu dał się zabić. Przez kilka godzin męki przecierpiał każdy ból – Twój także. Każdy ból – wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Przecierpiał też każdy ból wszystkiego co żyje – od najdalszych epok geologicznych po nieznaną nam przyszłość. Jezus, Bóg, wie jak boli. Wie jak się cierpi i umiera. Wie o tym wszystko. To jest część wszechwiedzy Boga.

Ale to nie koniec. Jezus wie jak to jest być złym, być krzywdzicielem, być zbrodniarzem. Fałszywie oskarżony, ubiczowany i ukrzyżowany nie czuł się niewinny, bo wziął w siebie całe zło, jakie ludzie czynili, jakie czynią, jakie jeszcze uczynią. To też część wszechwiedzy Boga. Tak wyrównał kosmiczny dług wynikający z tego, że Bóg stworzył świat. Na tym materialnym świecie pojawiło się życie i świadomość, cierpienie i zło. Wydaje Ci się, że Ty byłbyś lepszym Bogiem, Ty stworzyłbyś świat bez niewinnych cierpień, bez bezkarnych zbrodniarzy. No, nie wiem. Chyba byś nie stworzył.

There are two types of the evil. Suffering and death are evil. The other type of evil is the hate and hurting others. The One who loves everybody took on Himself all of that. Jesus, a Jew from Nazareth, talked about himself as God. This is also in the letter that He wrote to you, this is in the Bible. Jesus was beaten, maltreated, maimed, then was killed. During the hours of his Passion, He went through all the pain and suffering, including yours. He suffered every pain, the pain of every human since the beginning of the world, also the suffering of everything that is alive, since the beginning of the world to the far, unforeseen future. Jesus, the God, knows about the pain, about the suffering, and about death. He knows all about it, this is a part of being omniscient. And there is more. Jesus knows how to be evil, be hurtful, be a criminal. While falsely accused, flogged and crucified, He did not felt innocent because He took on himself all the evil of the human’ s deeds, the past, the present and the future. This is also a part of being omniscient. That way He evened the score of creating the World. In this material World, there is life and the consciousness and the suffering and evil.  You might think that you’d be a better god, you’d create the World without the innocents suffering and unpunished criminals. I am not so sure, I think, you couldn’t.

Miłość jest dobra. Dlatego Bóg kocha. Trzeba jednak kochać kogoś. Jak nie ma kogo kochać, nie ma miłości. Dlatego Bóg-Stworzyciel związał się miłością z Jezusem Ukrzyżowanym. Kiedy to było? Wcześniej niż potrafisz pomyśleć. Miłość łącząca Stworzyciela i Ukrzyżowanego od zawsze jest tak wielka, że jest osobą. To ten Trzeci, Duch. Wielka miłość Boga sprawiła, że Bóg stworzył ludzi. Chciał, aby byli szczęśliwi. Dał im więc wolność, bo niewolnik jest nieszczęśliwy. Wolność jest dobra, dlatego Bóg dał ludziom tyle wolności, ile się mogło w nich zmieścić. Nie ma wolności bez wyboru między złem i dobrem. To doprowadziło Jezusa na krzyż.  Wydaje Ci się, że Ty byłbyś lepszym Bogiem, Ty stworzyłbyś wolnych ludzi, którzy nie czyniliby zła, ty nie posłałbyś łagodnego i mądrego Żyda z Nazaretu na krzyż. No, nie wiem. Chyba by ci się nie udało. Ale to miłe, że chciałbyś uratować Jezusa.

The love is good, it is why God loves. But one needs to love somebody, without anybody, there is no love. It is why God -Creator embodied love in Crucified Jesus. It happened a long time ago, earlier than you can imagine. The Love connecting forever the Creator and the Crucified are so big that it is a person. This is the Third one, The Spirit. God’s great love created humanity, He wanted them to be happy. He gave them freedom because the slave is unhappy. The freedom is good, so God gave us as much freedom as we could take. But, there is no freedom without choosing between good and evil. That led Jesus on the Cross. And again, you might think, that you would be a better god, you’d create free humans, who would do no evil, you wouldn’t have sent a gentle and wise Jew from Nazareth to the Cross. I don’t think, you could have done it, but it’s nice that you would’ve tried to save Jesus!

Bóg- Jezus za pośrednictwem Biblii opowiedział nam o swoim stylu postępowania z ludźmi. Dawał im trudne zadania, ale nie przymuszał do wykonania, mówił “Jeśli chcesz”. Przykazania, jakie Bóg dał Mojżeszowi mają charakter obietnic. Nie powiedział “nie kradnij, bo ci ręce utnę”. Powiedział kochaj, jak ja kocham, a obiecuję ci, że nie będziesz okradał ludzi. Tak są skonstruowane wszystkie przykazania.

God-Jesus through the Bible tells us about His way with people.  He was giving them very challenging tasks, but instead of forcing, He was saying “if you wish”.The Commandments given to Moses have the character of promises. He did not say “don’t steal, or your hands will be cut off”. He said – love as I love, and I promise, you will not steal. This is the concept and the meaning of all Commandments.

Co do śmierci, to Biblia zawiera przynajmniej dwie wiadomości, w które trudno uwierzyć. Po pierwsze Ukrzyżowany Jezus zmartwychwstał na trzeci dzień po śmierci. Po drugie  każdy człowiek zmartwychwstanie, śmierć nie jest prawdziwym końcem ale tajemniczą przemianą. To się w głowie nie mieści! Ale miliony ludzi wierzyły w to i wierzą. W jedno i drugie. Gdyby i tobie udało się w to uwierzyć, twoje czytanie Biblii miało by więcej sensu. No i nie czułbyś się samotny czując jak jesteś kochany, jak czekają cię po tamtej stronie.  

As for death, the Bible contains at least two pieces of information that are tough to believe. First, the Crucified Jesus resurrected on the third day after death. Second, every human will be resurrected, the death is not really the end, but a mysterious transformation. Inconceivable!  But millions of humans believed in that and still continue to believe. Both. If you too manage to believe this, your reading of the Bible would make more sense.  And, you wouldn’t feel so lonely, as you would feel being so much loved and so much expected on the Other Side.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: